Back to Top

# เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว # อัตลักษณ์ (Identity) : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกี่ยวกับประกัน
การประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ
การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ท่านพึงพอใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีม...

โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพก...

โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการ...

โครงการสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเ...

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริม...

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา255...

ตามที่มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพก...

โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพก...

ด้วย  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา&n...

การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพ...

การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพกา...

(903) 914-0568
ข่าวประกาศ
786-336-320202/10/61
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560..30/08/61
(605) 383-339807/08/61
717-908-684007/08/61
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 256007/08/61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256118/07/61
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560..07/05/61
กฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.256118/04/61
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)17/11/60
604-779-160617/11/60
8644986528
ภาพกิจกรรม
(973) 598-1723
27 ก.ย.61
(567) 297-5033
06 ก.ค.61
phytoplankton
09 พ.ค.61
อัลบั้มภาพทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
1. อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื..
เข้าชม 2,103 ครั้ง
2. 6512756346
เข้าชม 1,748 ครั้ง
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึก..
เข้าชม 1,701 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึ..
เข้าชม 1,600 ครั้ง
5. ประชุมเครือข่ายการประกันคุ..
เข้าชม 1,493 ครั้ง
ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. 4256458933
ดาวน์โหลด 1,545 ครั้ง
2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการ..
ดาวน์โหลด 1,403 ครั้ง
3. 2534338937
ดาวน์โหลด 1,302 ครั้ง
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย..
ดาวน์โหลด 1,281 ครั้ง
5. แบบฟอร์มสมัครรับการประเมิน..
ดาวน์โหลด 1,259 ครั้ง
คู่มืองานประกันคุณภาพ
541-924-1511
คู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ... 
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    2   à¸„น
00000034  
 Today
00019046  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine